Neem onderbouwde beslissingen

  Neem onderbouwde beslissingen

  Bemiddeling onder de nieuwe Wet Patiëntenrechten

  februari 23, 2024

  Op 1 februari 2024 werd het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt en tot wijziging van bepalingen inzake rechten van de patiënt in andere wetten inzake gezondheid goedgekeurd.


  Lees meer...

  Is het beheersen van een van de drie landstalen een voorwaarde voor het verkrijgen van een visum?

  februari 23, 2024

  Om wettelijk in België te kunnen werken, moeten de meeste gezondheidszorgbeoefenaars1 in het bezit zijn van een visum uitgereikt door de FOD Volksgezondheid (artikel 10 van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijksvoering in de gezondheidszorg).


  Lees meer...

  Uitvoeren van risicovolle verstrekkingen buiten de ziekenhuisomgeving

  februari 23, 2024

  Medische praktijken en privéklinieken breiden zich uit in België, waardoor het aantal medische verstrekkingen buiten ziekenhuizen toeneemt.

  Sommige van deze verstrekkingen worden omschreven als "risicovol":


  Lees meer...

  Aansprakelijkheidsregels van het nieuw burgerlijk wetboek

  februari 23, 2024

  Boek IV van het nieuw Burgerlijk Wetboek en aansprakelijkheid


  Sinds enkele jaren worden verschillende boeken uit het het Burgerlijk Wetboek grondig hervormd. In november 2020 zijn nieuwe bewijsregels via het boek VIII geïntroduceerd. Sinds 1 januari 2023 geldt er een nieuw boek I met ‘Algemene Bepalingen’ en een boek V omtrent ‘Verbintenissen”. Op 1 februari 2024 heeft het parlement boek VI omtrent ‘buitencontractuele aansprakelijkheid’ aangenomen. Dit boek zal nog dit jaar in werking treden en is niet onbelangrijk voor artsen.


  Lees meer...

  Kan de arts de patiënt vragen een kost te betalen voor de kopie van het patiëntendossier?

  januari 02, 2024

  Een patiënt is van oordeel dat een arts bij de behandeling een fout zou hebben gemaakt. Hij denkt er aan de arts aansprakelijk te stellen maar wil eerst een kopie van het patiëntendossier. Kan de arts dan aan de patiënt vragen om eerst de kostprijs voor het maken van die kopie te betalen alvorens u het patiëntendossier overmaakt? Deze vraag lag voor in een arrest van het Hof van Justitie van 26 oktober 2023. Het arrest had betrekking op een geschil tussen patiënte en een Duitse tandarts. Dit arrest is ook voor het Belgisch recht belangrijk.


  Lees meer...

  Opzeg van lidmaatschap van associatie en schadevergoeding

  januari 02, 2024

  In een recent arrest van 16 oktober 2023 heeft het Hof van Beroep te Antwerpen een interessante uitspraak gedaan met betrekking tot een geschil over een samenwerkingsovereenkomst tussen stomatologen op dezelfde dienst en de beëindiging daarvan.


  Lees meer...

  Wetsontwerp wijziging patiëntenrechten ingediend in de Kamer

  januari 02, 2024

  Op 16 november 2023 werd een ontwerp van wijzigingswet tot wijziging van de Wet Patiëntenrechten en van bepalingen inzake rechten van de patiënt in andere wetten inzake gezondheid voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De huidige Wet Patiëntenrechten dateert van 2002. Meer dan 20 jaar later dringt een modernisering zich op.


  Lees meer...

  Ontwerp van gewijzigde patiëntenrechtenwet goedgekeurd

  juli 28, 2023

  Op 17 juli heeft de federale regering het ontwerp van de nieuwe Wet Patiëntenrechten goedgekeurd. De eerste Wet Patiëntenrechten dateert van 22 augustus 2002 en na meer dan 20 jaar wil de minister van Volksgezondheid deze wet nu moderniseren. Het ontwerp streeft ernaar om de patiëntenrechten meer aan te passen aan de huidige maatschappij. Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met de digitale en technologische evoluties, maar ook nieuwe gezinssituaties. Zo zal het voor pleegouders mogelijk zijn om hun pleegkind te vertegenwoordigen vermits het ontwerp niet enkel meer verwijst naar “ouders”.

   

   


  Lees meer...

  Toezicht mededingings-autoriteit op fusies ziekenhuizen

  juli 28, 2023

  De Belgische Mededingingsautoriteit heeft op 28 juni 2023 haar bevoegdheid bevestigd voor het toezicht op fusies en overnames tussen ziekenhuizen in het kader van onderzoek naar concentraties.

   
  Lees meer...

  Een wettelijk kader voor thuishospitalisatie

  juli 28, 2023

  Verderzetten van zorg na hospitalisatie

  Op 30 juni 2023 verscheen in het Belgisch Staatsblad het KB van 22 juni 2023 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de aflevering van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen in het kader van thuishospitalisatie in het Belgisch Staatsblad. Sinds 1 juli 2023 is het KB ook effectief in werking getreden. Dit KB regelt de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn opdat geneesmiddelen en medische hulpmiddelen kunnen worden afgeleverd door ziekenhuisapothekers in het kader van een thuishospitalisatie.  Lees meer...

  Voorleggen van een uitreksel uit het strafregister bij de aanwerving van een ziekenhuisarts

  januari 02, 2023

  Met het advies van 15 oktober 2022 heeft de Orde der Artsen een standpunt ingenomen met betrekking tot het al dan niet voorleggen van een uittreksel uit het strafregister bij de aanwerving van een ziekenhuisarts.

   
  Lees meer...

  Guide Pratique - Praktische Gids

  oktober 28, 2022

  Callens Law is pleased to announce the publication of the book 'Praktische gids over de wet op de geneesmiddelen voor menselijk gebruik/Guide pratique de la loi sur les médicaments à usage humain'.

     Lees meer...

  Spoedopname noodcentrale ziekenhuis

  juli 20, 2022

  In een arrest van 21 maart 2022 verduidelijkt het Hof van Beroep te Antwerpen  de relatie tussen een patiënt die met de zogenaamde MUG (dit verwijst naar de ziekenhuisfunctie mobiele urgentiegroep) naar een ziekenhuis gebracht wordt na een beroep op de noodcentrale.


  Lees meer...

  Het recht van de patiënt op vrije artsenkeuze en het niet-concurrentie-beding van de arts

  juli 20, 2022

  Artikel 6 van de Wet Patiëntenrechten omvat het recht op vrije keuze van beroepsbeoefenaar en het recht op wijziging van deze keuze. Deze rechten zijn gebaseerd op het recht op zelfbeschikking. Het recht op vrije keuze van beroepsbeoefenaar impliceert dat de patiënt geen beroepsbeoefenaar opgedrongen mag krijgen. Dit heeft tevens als gevolg dat de gekozen beroepsbeoefenaar niet zomaar zijn of haar patiënt mag overdragen. Ook met deze overdracht moet de patiënt instemmen. Het recht op vrije keuze van een beroepsbeoefenaar is wel geen absoluut recht.

   
  Lees meer...

  Zorgkundige – Thuisverpleegkundige – structurele equipe – aansprakelijk-heid bij beëindiging samenwerking met zorgkundige

  juli 20, 2022
  In een nog niet gepubliceerd arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 1 maart 2021 wordt de relatie tussen een zelfstandige zorgkundige en thuisverpleegkundige binnen een structurele equipe verduidelijkt.
  Lees meer...