Wettelijke bepalingen

  1. Omtrent het Advocatenkantoor Callens

  Advocatenkantoor Callens 

  Burg. Venn: onder de vorm van een BVBA RBV 1147 

  Ondernemingsnummer: BE0475561702 

  Bankrekeningnummer: 

  BE31 437-6224701-55 

  BE56 630-3204909-88 (Derden) 

  2. Privacy

  De persoonsgegevens worden verwerkt door de B.V.B.A. Advocatenkantoor Callens met maatschappelijke zetel te 3052 Blanden, Sappellenbos 1 die verwerkingsverantwoordelijke is. De gegevens van de cliënt worden gebruikt voor rechtshulp (juridische bijstand en advies) nodig om de samenwerking uit te voeren. Tevens vindt verwerking van persoonsgegevens plaats in het kader van de boekhouding van het advocatenkantoor (om te voldoen aan de boekhoudkundige en fiscale wettelijke verplichtingen waarbij het kantoor gebruik maakt van een boekhoudkantoor) en in het kader van public relations (zoals het uitnodigen voor een seminarie) als gerechtvaardigd belang van het advocatenkantoor. Voor de rechtshulp worden naast de identiteitsgegevens, correspondentie- en facturatiegegevens ook gegevens verwerkt die nodig zijn om voormelde doeleinden te kunnen realiseren, inclusief indien nodig gevoelige gegevens zoals gerechtelijke gegevens en/of gezondheidsgegevens. De gegevens kunnen bij de cliënt of bij derden worden ingezameld. 

  Om continue over de gegevens te kunnen beschikken wordt gebruik gemaakt van verwerkers die de gegevens via een cloudplatform bijhouden, met name Wolters kluwer en Pluritech. De medewerkers en personeelsleden waarmee het advocatenkantoor werkt hebben toegang tot de gegevens van de cliënt voor de voormelde doeleinden en hebben een strikte geheimhoudingsplicht. 

  De gegevens over de cliënt worden tot 10 jaar na het einde van de samenwerking bewaard waarna ze worden gewist, met uitzondering van de gegevens die verwijzen naar het feit dat er een samenwerking met het advocatenkantoor is geweest. 

  Het advocatenkantoor stuurt regelmatig een elektronische nieuwsbrief. Er kan steeds met eenvoudige mail gevraagd worden om geen nieuwsbrief meer te ontvangen. Er kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor public relations. 

  In geval er sprake is van persoonsgegevens heeft de cliënt of zijn contactpersoon het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens tenzij de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie of het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering zich daartegen verzet. Bij verwerking van persoonsgegevens van de cliënt heeft de cliënt het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit van België. De cliënt heeft het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens zonder dat dit recht afbreuk kan doen aan de rechten en vrijheden van het advocatenkantoor. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens door het advocatenkantoor kan steeds contact worden genomen met de zaakvoerder, Stefaan Callens (info@callens-law.be) 

  3. Inschrijving balie

  De advocaten waarmee het advocatenkantoor samenwerkt en die op deze website zijn vermeld, zijn lid van de Brusselse balie waarvan de professionele regels kunnen worden geconsulteerd via www.baliebrussel.be , www.barreaudebruxelles.be. 

  4. E-mails en website

  De e-mails die u ontvangt zijn vertrouwelijk. Indien de informatie niet voor u of uw instelling bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht de verzender daarvan te verwittigen, waarvoor dank bij voorbaat, en de e-mail te verwijderen. 

  Gelieve indien u beslissingen neemt steeds het Advocatenkantoor Callens te contacteren en niet louter op basis van de informatie verstrekt via deze website te handelen. Het Advocatenkantoor Callens kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou voortvloeien uit de raadpleging van deze website en/of het gebruik van de informatie die er wordt meegedeeld. Het Advocatenkantoor Callens kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van de inhoud van de websites waarnaar gelinkt word via deze website. Gelieve er tevens rekening mee te houden dat de informatie op deze website regelmatig kan gewijzigd en bijgewerkt worden.