ARTSEN EN RECLAME

  augustus 13, 2018
  Elke vorm van communicatie bestemd voor het direct of indirect promoten van goederen, diensten of het imago van de arts is reclame. Vraag is dan volgens welke regels artsen reclame mogen maken.


  Informatie

  Van artsen wordt verwacht dat ze patiënten inlichten over zowel de tussenkomst die ze willen uitvoeren maar ook over tal van administratieve zaken over hun praktijk, zoals bv. de vergunnings- of registratiestatus en of ze al dan niet beschikken over een verzekeringsdekking of een andere individuele of collectieve vorm van bescherming met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid.


  Indien artsen ook diensten verstrekken tegen vergoeding langs elektronische weg op afstand en op individueel verzoek van een patiënt, dan moeten ze ook informatie geven over hun beroepstitel, de bevoegde Orde der Artsen, een verwijzing naar de van toepassing zijnde beroepsregels en hoe die regels kunnen worden geraadpleegd.

  Niet misleiden

  Bij het promoten van hun diensten is het artsen niet toegelaten om patiënten te misleiden omtrent bv. de kenmerken van hun dienste, de prijs of de voorwaarden waaronder de diensten worden verricht (art. XIV.72 Wetb. Econ. Recht).

  Artikel 127, § 2 van de G.V.U.-wet bepaalt dat publiciteit waarin de kosteloosheid van geneeskundige verstrekkingen wordt vermeld of waarin wordt verwezen naar de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in de verstrekkingen verboden is.

  Nieuwe Code van medische deontologie

  De nieuwe Code van medische deontologie is omtrent reclame veel minder gedetailleerd dan de vorige Code. De Code vertrekt van het principe dat de arts zijn medische activiteit mag kenbaar maken aan het publiek. Die informatie moet echter waarheidsgetrouw, objectief, relevant, verifieerbaar, discreet en duidelijk zijn en mag niet misleidend zijn en niet aanzetten tot overbodige medische prestaties. Het spreekt voor zich dat de Orde er ook zal blijven op toezien dat een arts mag bij het maken van reclame zijn geheimhoudingsplicht niet schendt.


  Esthetiek en reclame

  Een wet van 23 mei 2013 verbiedt het verspreiden van reclame voor ingrepen omtrent niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde. Praktijkinformatie omtrent voormelde ingrepen is volgens die wet van 2013 wel toegelaten wanneer die praktijkinformatie waarheidsgetrouw, objectief, ter zake, verifieerbaar, discreet en duidelijk is. De informatie mag ook niet misleiden, vergelijken of financiële argumenten hanteren. De praktijkinformatie moet de bijzondere beroepstitel(s) van de beroepsbeoefenaar vermelden.

  Geen reclame voor implantaten

  Een wetgever die om de volksgezondheid en de waardigheid van het beroep van een beroepsbeoefenaar te beschermen een verbod op reclame doorvoert waardoor het vrij verkeer van diensten kan worden beperkt, moet aantonen dat het verbod een doel van algemeen belang nastreeft, geschikt is om de verwezenlijking van het doel te waarborgen en niet verder gaat dan wat noodzakelijk is om het gestelde doel te bereiken (HvJ 4 mei 2017, C. 339/45). Het Hof van Justitie oordeelde in een arrest van 4 mei 2017 dat het algemene en absolute verbod op alle reclame voor mond- en tandverzorging, strijdig is met de vrijheid van dienstverlening en verder gaat dan wat noodzakelijk is om het nagestreefd doel te verwezenlijken (HvJ, 4 mei 2017, C 339/45). In een arrest van 15 mei 2018 heeft het Brusselse Hof van Beroep een tandarts die door 3 collega’s werd beschuldigd om in strijd met de wet van 1958 brochures over zijn nieuwe activiteiten te hebben verspreid en een interview op de radio te hebben gegeven, vrijgesproken omdat het Belgische verbod strijdig is met het Europees recht.

  Inzake implanteerbare hulpmiddelen geldt er in België een absoluut verbod voor reclame. Zo verbiedt artikel 9, § 4 Geneesmiddelenwet voor elke fysieke persoon of rechtspersoon om reclame bestemd voor het publiek te maken voor implanteerbare hulpmiddelen. Ook het maken van reclame voor daden die bestaan in het plaatsen of inplanten van implanteerbare hulpmiddelen is verboden. Vraag is of een dergelijk verbod de toets van het Europees recht kan doorstaan.


  Uit Artsenkrant juni 2018