Beroepsuitoefening gezondheidszorgberoepen

Artsen, apothekers, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en alle andere beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg zijn onderworpen aan specifieke regelgeving inzake de uitoefening van hun beroep.  Tevens heeft de overheid specifieke regels en procedures nodig voor de naleving van welbepaalde regels. Het kantoor adviseert en treedt op bij de problemen inzake diploma, titel, erkenning enz.  Bijstand wordt tevens geleverd op het vlak van specifieke regelgeving voor terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen. 

Het kantoor voert procedures zowel voor deontologische of administratieve organen alsook voor administratiefrechtelijke, strafrechtelijke of burgerrechtelijke rechtbanken naar aanleiding van problemen inzake de nomenclatuur of de wijze van beroepsuitoefening.  Voor dezelfde procedures treedt het kantoor ook op wanneer er sprake is van aansprakelijkheidsclaims of niet-naleving van tuchtrechtelijke of wettelijke bepalingen.

Beroepsbeoefenaars, zoals artsen, hebben vaak nood aan een contractuele of structurele rechtelijke wijze van uitoefening van hun beroep, bv. in het kader van een associatie of vennootschap. Het kantoor adviseert deze beroepsbeoefenaars bij de redactie en uitwerking van contracten en/of statuten.


Copyright 2017 Callens-Law -  Sitemap